Eredienste: Sondae 09:00-10:00; Van Riebeecklaan 228, Lyttelton Manor x1, Centurion - kry aanwysings

Wie is Ons?

Lyttelton-Oos is ‘n familie van broers en susters in Christus wat die Here as hulle Vader liefhet en daarom ook mekáár – én almal binne hulle invloedsfeer – met die liefde van Christus dien. 

(Joh 13:35, 1 Joh 3:16, 1 Joh 4)

Lyttelton-Oos bestaan om God te verheerlik deur dissipels te wees wat vrugte dra (Joh 15:8). Deur lewens van liefde, vreugde en vrede te leef versprei ons die aangename geur van die evangelie. Ons is ‘n missionale gemeente wat deel is en deel neem aan God se sending (missio Dei) na die wêreld.

Dissipels leef ‘n lewe in oorvloed en help mense om ‘n lewe in oorvloed te leef deur hulle te help om:

 • ware lewensvrede te beleef (deur God se liefde in hulle harte te plant)
 • ‘n egte lewenstuiste te vind (deur hulle deel te maak van ‘n versorgende geloofsgemeentskap)
 • lewenskrag te ervaar (deur suiwer Woordverkondiging, Sakramente en gebed in die erediens)
 • lewensvernuwing te ondergaan en (deur hulle te help om hulle volle potensiaal te ontdek)
 • lewensvervulling te vind (deur hulle in staat te stel om hulle gawes en talente in diens van die Here te gebruik.

Ons is ‘n tradisionele NG gemeente wat ook vernuwend dink en optree.  Ons is al vir meer as 50 jaar besig om die goeie nuus van die evangelie in woord en daad in die Lyttelton-omgewing in Centurion uit te dra.  Hoewel ons ‘n relatiewe klein gemeente is, het ons ‘n groot hart:  ‘n hart vir die mense in ons omgewing en ‘n hart vir mense wat soekend is na lewe in oorvloed.

Ons Visie

Die Here het vir ons gemeente ‘n duidelik visie gegee:  om Hom te verheerlik deur dissipels te wees wat vrugte dra.  Hierdie visie is gebaseer op Joh 15:8.

Ons Droom

Hoewel ons maar soos enige gemeente uit swakke en sondige mense bestaan, het die Here tog ‘n droom in ons hart geplant – ‘n droom wat ons met die hulp van die Here stelselmatig besig is om te verwesenlik.  Hierdie droom lei ons daartoe om:

 • … God se liefde sigbaar te maak deur alle mense onvoorwaardelik lief te hê en te respekteer. (Luk 15)
 • … as lidmate van die gemeente mekaar as broers en susters te aanvaar, vir mekaar om te gee en mekaar se laste te dra. (Gal 6)
 • … elke Sondag bymekaar te kom in gehoorsaamheid, toewyding en diens (Heb 10:25)
 • … toe te laat dat die Here ons geloof vorm deur die erediens en ander toerustingsgeleenthede (2 Pet 1:3-7)
 • … ‘n lewe van liefde, vreugde en vrede te leef en die so die wêreld om ons te vernuwe en heel te maak. (Gal 5:22)

Bedieninge

Ons verwesenlik ons droom deur middel van ons bedieninge.   Ons strewe daarna om die regte lidmate in die regte bedieninge vir die regte redes te plaas sodat hulle vervulling in en deur hulle dienswerk kan vind.  Daarom het ons ‘n proses in werking gestel waardeur ons mense help om hulle dienaarsprofiel te identifiseer sodat hulle hulle optimale plek-van-diens in die gemeente kan vind.

‘n Plek vir almal

Ons streef daarna om ‘n plek van elkeen in die gemeente te skep.  Daarom poog ons elke spiritualiteitstipe te akkomodeer in ons bedieninge en eredienste.  Ons probeer ook om belangegroepe te skep wat die belange van elke lewensfase (ouderdomsgroepe) dien.  Wat ouderdom aanbetref is ons gemeente eweredig versprei onder alle groeperinge, van klein kinders tot bejaardes.

Eredienste

Die Here roep ons gereeld bymekaar sodat Hy ons geloof kan vorm, ons kan toerus vir diens, ons kan vertroos en bemoedig, vir ons leiding en rigting te gee om ons uiteindelik uit te stuur om sy droom van ‘n nuwe wêreld te gaan waar maak.

Ons eredienstye is as volg:

 • 09:00 Tradisionele erediens
 • Kindererediens: Kinders woon die eerste gedeelte van die Oggenddiens saam met hulle ouers by en verdaag na die kinderverhaal na die kindererediens
 • 10:00 Senior Kategese

Almal is welkom in alle eredienste

Waar is ons geleë?

Ons kerkgebou is op die hoek van Van Riebeeck- en Moltenolaan in Lyttelton X1, Centurion.  (Dit is tussen die Waterkloof Lugmagbasis en Bothalaan, die pad wat tussen Irene en die Fonteine loop, en oorkant Fleur Laerskool.)

Hoe kom jy by ons uit?

Vanaf Solomon Mahlangu (ou Hans Strijdomrylaan – die deurpad wat Wierda Park met Wapadrand/Lynnwoodweg/N4 snelweg verbind):  draai regs in Krugerlaan in (indien u van Wierda Park se kant kom) of links in Krugerlaan in (indien u van Wapadrand/Lynnwoodweg/N4 snelweg se kant kom).  Draai met die eerste straat weer links (Hofmeyerweg) en met die eersvolgende straat regs (Van Riebeecklaan).  Gebou is op die volgende hoek.

Vanaf die N1 (Pietersburg snelweg / Oostelike verbypad): Neem die Bothalaanafrit en beweeg dan in ‘n noordelike rigting.  Ry onderdeur twee brue (een ‘n pad- en die ander ‘n voetbrug) en draai dan by die volgende robot regs (Hofmeyerweg).  Draai by die derde straat regs (Van Riebeecklaan).  Gebou is op die volgende hoek.

Vanaf die Fonteine:  Draai links by die derde robot (ná die robot by die Fonteine se ingang) – dis Hofmeyerweg.  Draai by die eersvolgende straat weer regs (Van Riebeecklaan).  Gebou is op die volgende hoek.

Dagboek

kyk na dagboek

Nuus Argief

 • e-Nuusbrief
 • Facebook
 • Twitter